do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Zebrzydowicach

Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Zebrzydowicach, M. Kuśka, J. Marecki, Zebrzydowice 2017, ss. 131.

ISBN  978-83-949657-0-9

 

[...] Zwiększone zainteresowanie w ostatnich latach zasobem archiwalnym bonifratrów ze strony wielu historyków, doświadczenie pozyskane w przygotowywaniu wymienionych inwentarzy, wspomniane wyżej rocznice oraz zachęta ze strony zakonnych władz zakonnych, było powodem podjęcia prac nad uporządkowaniem zasobu archiwum konwentu bonifratrów w Zebrzydowicach i przygotowania inwentarza. Podjęte prace miały kilka etapów. Przeprowadzono kwerendę w konwentach w Zebrzydowicach oraz w Krakowie i Warszawie. Jednostki archiwalne przejęte z klasztornej biblioteki, kancelarii przeorskiej i zakrystii kościoła klasztornego w Zebrzydowicach poddano dezynfekcji i czyszczeniu. Dwie jednostki poddano kompleksowym zabiegom konserwatorskim. Są to pergaminowy dokument fundacyjny, z dobrze zachowaną pieczęcią lakową w miseczce woskowej, wystawiony przez Mikołaja Zebrzydowskiego (AKBZ 1) oraz kopiarz zrealizowanych recept z połowy XVII wieku (AKBZ 222). Jednostki te po konserwacji umieszczono w stosownych pudłach ochronnych. [..]

Przyjęto następujący schemat opisu poszczególnych jednostek. Całość poprzedza sygnatura rozpoczynająca się od skrótu nazwy archiwum (AKBZ – Archiwum Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach) oraz kolejnego numeru inwentarzowego/topograficznego. Sygnaturę umieszczono po prawej stronie opisu. Poniżej zamieszczono tytuł jednostki, przenosząc jego brzmienie z etykiet, karty tytułowej lub grzbietu. Tytuł nadany w trakcie opracowania, podobnie jak uściślenie tytułu, zaznaczono przez umieszczenie go w nawiasach kwadratowych. Poniżej tytułu podano roczne daty skrajne jednostki. W dalszej części umieszczono opis zewnętrzny (techniczny) jednostki archiwalnej. Ograniczono się do powszechnie stosowanych krótkich i rzeczowych terminów. Określono język archiwaliów, formę kancelaryjną jednostki, sposób utrwalenia tekstu, wymiary jednostki (format) oraz liczbę kart lub stron. W kolejnej linii podano rodzaj oprawy i stan zachowania jednostki. Poniżej zapisano dawne sygnatury archiwalne, a w kilku wypadkach także sygnatury biblioteczne (dla tych jednostek, które zostały wydzielone w trakcie prac porządkowych z zasobu biblioteki klasztornej). W polu Uwagi podano treść zapisów wszelkich etykiet, odnotowano strony (karty), na których znajdują się wpisy wizytacyjne, pieczęcie opłatkowe, lakowe i tuszowe, wpisy dewocyjne. W przypadku jednostek, które były okresowo w posiadaniu Muzeum Aptekarskiego Ziemi Krakowskiej w Krakowie i zostały opatrzone pieczęciami tuszowymi tegoż muzeum, podano treść pieczęci w uwagach szczegółowych celem zaznaczenia faktu przejęcia archiwaliów przez obcą instytucję. Odnotowano uwagi o kartach wyciętych, wyrwanych oraz uszkodzonych, a także podano informacje o dopiskach, uzupełnieniach i ingerencjach inną ręką w treść danej jednostki. W przypadku dokumentu pergaminowego (AKBZ 1) podano miejsce publikacji tekstu źródłowego dokumentu. Jak wspomniano, cały zespół podzielono na jedenaście działów rzeczowych oznaczonych cyframi rzymskimi, a w ich obrębie wydzielono grupy tematyczne – łącznie 54 grupy – oznaczone kolejnymi cyframi arabskimi. Cały zespół liczy 376 jednostek inwentarzowych (ok. 5 m.b.) w postaci rękopisów oprawnych, poszytów, zeszytów oraz akt luźnych. Niemal w całości zespół obejmuje archiwalia związane bezpośrednio z działalnością bonifratrów zebrzydowickich. Nieliczne jednostki odnoszą się do działalności osób nie będących bonifratrami (dział X). Równie nieliczne mają proweniencję konwentów bonifraterskich w Cieszynie i Wiedniu-Hütteldorf (dział IX).[...]


 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0