do początku mapa serwisu kontakt  
Wystąpienia i konferencje naukowe » Konferencje międzynarodowe

WYGŁOSZONE REFERATY

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego", organizowana przez IPN Kraków i Nemzeti Emlékezet Bizottság, Referat Wpływ ZSRS na politykę wyznaniową państw bloku sowieckiego, Kraków-Budapeszt 8-9 października 2018.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej" organizowana prze Katedrę Archiwistyki i NPH UPJPII i inn. Referat: “Nasi święci”. Przenikanie kultu świętych na ziemaich krajów V4. 14-15 listopada 2017, Kraków.
 3. Międzynarodowa konferencja "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Trwałość i przemijanie", organizowana prze Katedrę Archiwistyki i NPH UPJPII i inn. 10 - 11 maja 2017, Kraków. Referat: Troska o dziedzictwo kulturowe w przemówieniach Jana Pawła II kierowanych do Polaków
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa "Od kwestii ruskiej do polityki ukraińskiej. Ukraina w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej" Centrum Ucraincum KUL, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Lublin 9-10 XII 2016. Referat: Państwo Polskie wobec aktualnej sytuacji kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie,
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI” organizowana prze Katedrę Archiwistyki i NPH UPJPII, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta  Prešovská Univerzita v Prešove. Kraków 27 IV 2016. Referat: Znaki miłosierdzia w krajobrazie kulturowym Krakowa przełomu XIX i XX w.
 6. Międzynarodowa konferencja “History Poland. In the heart of European”, Jabłonna 29 VIII 2015. Referat: Curch in the Oposition – Oposition within the Church. The Millenium and Civil Church Movements in the Peoples’ Republic of Poland.
 7. Międzynarodowa Konferencja „Symbol znak rytuał krajobraz semantyczny wsi i miast”, organizowana prze Katedrę Archiwistyki i NPH UPJPII, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta  Prešovská Univerzita v Prešove, Kraków 21 IV 2015, Referat: Symbole agrarne w heraldyce miejskiej
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa „Symbol znak rytuał. Od narodzin do śmierci” zorganizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK UPJP2, 29 styczeń 2014 Kraków. Referat: Symbole i znaki związane ze śmiercią.
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W 75. rocznicę śmierci J.E. ks. Abp. Józefa Teodorowicza, Metropolity Lwowskiego Obrządku Ormiańskiego”, Lublin, 4 XII 2013 r. Referat: Abp Józef Teodorowicz jako mąż stanu.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół w okowach”, Kraków, 21 XI 2013 r. Referat: Atmosfera religijna w miejscach internowania Prymasa S. Wyszyńskiego w świetle donosów inf. ps. „Krystyna”.
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spem suam Deo committere” w 420 rocznicę utworzenia fundacji lwowskiego klasztoru benedyktynek obrz. łacińskiego. Krzeszów, 5 X 2013 r. Referat: Godła i herby wspólnot benedyktyńskich.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona „70. rocznicy Ludobójstwa na Wołyniu. Nie zabijaj”. Organizatorzy: Centrum Ukrainicum KUL, IPN, Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność”, Lublin, 15-17 VII 2013 r., Referat: Portret zbiorowy duchownych katolickich obrządku łacińskiego zamordowanych z rąk nacjonalistów ukraińskich
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa „In perdifficili peregrinatione”, Legnica, 20 IX 2012 r. Referat: Bulla „Totus Tuus Poloniae populus – nowa organizacja Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Polsce”.
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa „Symbol – znak – rytuał. Doświadczenie władzy”, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II oraz Gréckokatolicka Teologická Fakulta (Prešovská Universita w Prešowie) i Instytut Badań Kościelnych w Łucku (Ukraina), Kraków 23 II 2012 r., Referat: Propaganda władzy w numizmatyce.
 15. Międzynarodowa konferencja „Polska-Ukraina 20 lat na tle 1000. letniego sąsiedztwa”. Lublin 16-17 XII 2011 r. Referat: „Sprawy polskie” w ukraińskich aktach państwowotwórczych w czasach nowożytnych.
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa „Z okazji Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej”, Tarnów, 17 IX 2011 r.: Referat: Czy filatelistyka jest nauką.
 17. Międzynarodowe sympozjum „Wielokulturowość na Sądecczyźnie”, Nowy Sącz 25-27 XI 2010 r. Referat: Osadnictwo niemieckie na ziemi sądeckiej pod koniec XVIII wieku w świetle metryki józefińskiej.
 18. XVIII Międzynarodowe seminarium „Sacrum i Przyroda Ogród Pana”, Kraków, 9-10 X 2010 r. Referat (9 X 2010): Wyobrażenia drzew w polskiej heraldyce miejskiej.
 19. Międzynarodowa konferencja naukowa, „Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej”, Lublin – KUL 9 VII 2010 r. Referat: „Tragedia wołyńska”. Plany i metody eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Międzynarodowy Dzień Archiwalny, Warszawa 19 VI 2010 r. Referat: Źródła archiwalne do dziejów polskiego szkolnictwa powszechnego i podstawowego.
 21. Międzynarodowa konferencja naukowa „Między teoria a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach”, Cieszyn, 25 V 2010 r. Referat: Organizacja i normy regulujące postępowanie ze zbiorami historycznymi w archiwach i bibliotekach kościelnych
 22. Międzynarodowa Konferencja „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie. Źródła historyczne a wymogi współczesności”, Warszawa, 10-12 XII 2009 r. Referat: Uroczyste obiady  kapucynów.
 23. Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 300. rocznicy śmierci hetmana Iwana Mazepy, „Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje”, Lublin 4-5 XII 2009 r. Referat: „Ita me Deus adiuvet...” Motywy religijne w myśli politycznej doby postmazepiańskiej na przykładzie konstytucji Filipa Orlika.
 24. Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej”. Rzeszów 3-4 XII 2008 r. Udział w sesji panelowej: Kultura chrześcijańska źródłem i nadzieją tożsamości europejskiej.
 25. Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej”. Rzeszów 3-4 XII 2008 r.. Referat: Wpływ religii chrześcijańskich na obrzędowość ludowa na ziemiach Europy Środkowo Wschodniej, Rzeszów.
 26. Międzynarodowe Kolokwium Naukowe: „Słowacy- Polacy”. Nowy Targ, 25 XI 2008, Referat: Losy duchowieństwa polskiego na Spiszu i Orawie podczas II wojny światowej.
 27. Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”. Nowy Sącz 11-13 IX 2008 r. Referat: Wspólne dziedzictwo losów i świętych.
 28. Międzynarodowa konferencja naukowa „Cnoty i wady Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat[cz. 2]”, Kraków, 2007. Referat: Obraz „doskonałej zakonnicy”..... [staniąteckie opactwo].
 29. III Międzynarodowe i interdyscyplinarne sympozjum „Biblia w kulturze świata”, Kraków, 23 II 2006. Referat: Wyobrażenia biblijne na pieczęciach.
 30. Międzynarodowa konferencja naukowa „Sentire cum homine et Ecclesia”, Kraków, 13 I 2006. Referat: Kształtowanie zbioru przez archiwistę – profilowanie zbioru.
 31. II Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Biblia w kulturze świata”, Kraków, 17 II 2005. Referat: Symbolika biblijno-zoologiczna w godłach zakonnych.
 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Maria Immaculata”, Kraków, 11 XII 2004, Referat: Wizerunki i symbolika Niepokalanej w heraldyce zakonnej.
 33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Maria Immaculata”, Kraków, 11 XII 2004. Referat: Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i jej wpływ na kształtowanie sztuki, kultury i nauki.
 34. Międzynarodowa konferencja naukowa „Od nacjonalistycznych konfrontacji do europejskiego porozumienia. Rola Kościołów Polski i Niemiec na tej drodze”, Ustroń, 15-19 IX 2001 r. Referat: Kościół katolicki w Polsce wobec mniejszości religijnych i narodowych.
 35. Międzynarodowe Sympozjum naukowe „100 lat domu zakonnego Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach”, Branice, 24 X 1998 r. Referat: Godło zakonne Sióstr Maryi Niepokalanej i jego interpretacja.