do początku mapa serwisu kontakt  
Wystąpienia i konferencje naukowe » Konferencje ogólnopolskie i lokalne

WYGŁOSZONE REFERATY

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa: "Jezuici: nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość". Referat Krakowscy jezuici w okresie PRL. Serock 6-8 lipca 2022.
 2. Dyskusja panelowa w czasie promocji książki "Niedokończone msze wołyńskie". Szczecin 22 czerwca 2022.
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa "Jedność w wielości - archiwistyka jako dziedzina interdyscyplinarna". Referat Archiwista zakonny wobec wyzwań w jego miejscu pracy, Kraków 9 czerwca 2022.
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa: "Czas to miłość…- stulecie reaktywacji bonifraterskiego szpitalnictwa w Polsce”“Czas to miłość…- stulecie reaktywacji bonifraterskiego szpitalnictwa w Polsce". Referat Bonifratrzy na ziemiach polskich po II wojnie światowej w świetle polityki władz komunistycznych wobec wspólnot zakonnych, Kraków 25-26 marca 2022.

 5. Ogólnopolska konferencja naukowe: "Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kontekst historyczny, społeczny i prawny". Referat Sytuacja historyczno-społeczena Kościoła w Polsce na przełomie XIX i XX w., 22 maja 2021.

 6. Ogólnopolska konferencja naukowa "I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski". Referat Najważniejsze wątki papieskiego nauczania w trakcie pobytu w Krakowie, Gniezno 30–31 maja 2019.
 7. Ogólnopolska konferencja naukowa "Wołyń '43: Walka o pamięć - walka o Polskę". Referat Geneza ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów na ziemiach południowo-wschodnich Polski w latach II wojny światowej, Lublin 28 maja 2019.
 8. Posiedzenie Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach. Referat Herby wspólnot benedyktyńskich, Opactwo benedyktynów w Tyńcu 27 maja 2019.
 9. Ogólnopolska konferencja naukowa "Jeden krzyż, cztery znaki. Krzyż w tradycji franciszkańskiej". Referat Godło franciszkańskie na przestrzeni wieków, Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe w Krakowie, 18 maja 2019.
 10. Ogólnopolska konferencja naukowa "Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989), cz. II". Referat O. Ryszard Śleboda OFMCap - niezwykły świadek historii, Warszawa 17 kwietnia 2019.
 11. Ogólnopolska konferencja naukowa "Kreatywność, Indywidualizacja, Rzetelność, Entuzjazm w wychowaniu patriotycznym". Referat Rola szkoły w kształtowaniu idei patriotyzmu w II RP, Kraków 24 listopada 2018.
 12. Ogólnopolska konferencja naukowa "II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich. Stań badań, perspektywy badawcze". Referat Losy duchowieństwa rzymskokatolickiego w trakcie konfliktu polsko-ukraińskiego. Wyniki badań, Warszawa 5 lipca 2018.
 13. Ogólnopolska konferencja naukowa "Człowiek - Rodzina - Komunizm. W 50. rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae Vitae". Referat Realizacja założeń encykliki przez Kościół katolicki w Polsce, Kraków 15 czerwca 2018.
 14. Ogólnopolska konferencja naukowa "Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych". Referat Legiony w walce o niepodległość w świetle archiwaliów o. Kosmy Lenczowskiego OFMCap, Kraków 24 maja 2018.
 15. Ogólnopolska konferencja naukowa "Marzec 1968 - etap w drodze do Wolności" zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Referat Głos biskupów polskich w sprawie wydarzeń marcowych 1968 roku, Toruń 21–22 marca 2018.
 16. Lokalna konferencja naukowa "Proces kurii krakowiskiej - w 65. rocznicę". Referat Archideicezja krakowska w trudnych latach 50, Kraków 25 stycznia 2018.
 17. Ogólnopolska konferencja naukowa "Kościół Katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972–1978" zorganizowana przez Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Referat: Kościół Katolicki w PRL między bullą Episcoporum Poloniae coetus a wyborem kard Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, Szczecin 17-18 października 2017
 18. Sympozjum historyczne "Inspektorat miechowski w konspiracji i w walce zbrojnej" zorganizowane przez Muzuem Armii Krajowej,  Referat: Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski (1907–2008) w służbie Bogu, Ojczyźnie i współrodakom. 5 października 2017, Kraków,
 19. Sympozjum "Speculum perfectionis - św. Kinga z rodu Arpagów - postać patronki samorządności w Posce" zorganizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Referat: Rola świętej Kingi w kształtowaniu się społeczno- gospodarczego i religijnego oblicza Małopolski, 30 września 2017, Nowy Sącz.
 20. Sesja "Profesor Wojciech Maria Bartel w służbie Kościołowi i Ojczyźnie" zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego UPJP II w Krakowie. Referat: Działalność prof. Wojciecha M. Bartla w Kakowskiej Uczelni Teologicznej. 26 września 2017, Kraków.
 21. Sympozjum Naukowe ""Czasy kobiet niezwykłych - Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka" zorganizowane przez Muzeum Regionalne w Kozienicach i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Referat: Czas kobiet niezwykłych - Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka. 16-17 września 2017, Kozienice. 
 22. XI Letnia Szkoła Historii Najnowszej organizowana przez IPN, Referat: Kościół Katolicki w Polsce pod rządami komunistów, 4-9 IX 2017, Palczew.
 23. Konferencja "Książę Adam kardynał Sapieha i ksiądz Franciszek kardynał Macharski - Apostołowie Bożego Miosierdzia" zorganizowana przez Muzeum UJ oraz Fundcję Kolegium Wigierskie. Referat: Apostoł Bozego Miłosierdzia kard. Adam Stefan Sapieha. 21 czerwca 2017 Kraków.
 24. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r." zorganizowana IPN Warszawa. Referat: Biskupi krakowscy a komunizm. Warszawa 5 - 7 czerwca Warszawa.
 25. "Jak proować nauki humanistyczne i społeczne" zorganizowana przez Akademię Ignatianum, Panel dyskusyjny, 15 maja 2017, Kraków.
 26. Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministera Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, zorganizowana przez Katedrę Archiwistyki i NPH, Komisję Historycznę PAN Oddział w Katowicach. Referat: Procesy społeczno-polityczne pomocą w rozumieniu krajobrazu kulturowego. 1 grudnia 2016.
 27. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Miejsca święte pod nie świętym nadzorem. Polityka władz wobec sanktuariów w latach 1945-1989" zorganizowana przez IPN Oddział w Poznaniu oraz Instyt Historii UAM w Poznaniu. Referat: Działani aparatu bezpieczeństwa wobec sanktuarium pasyjno - maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1945 - 1989. 23 listopada 2016 Poznań . 
 28. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne" zorganizowan przez PTH oraz Zakład Historii Kulturowej w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ w Krakowie. Referat: O. Wacław Nowakowski OFMCap (1829 - 1903) - badacz dziejów kultu maryjnego. Profesjonalista czy amator? 21-22 listopada 2016 Kraków .
 29. Ogólnopolska Konferencja naukowa "Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat "Naszej Przeszłości" (1946-2016)" zorganizowana przez Instytut Wydawniczy "Nasza Przeszłość", Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy oraz Katedrę Archiwistyki i NPH UPJPII. Referat: Historia i zasób Archiwum "Naszej Przeszłości". 22 październiak 2016 Kraków.
 30. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii” zorganizowana przez Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresów. Referat: Wpływ kresowych sanktuariów maryjnych na przeobrażenia krajobrazu kulturowego, 15 października 2016 Nałęczów.
 31. Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie” zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki UPJPII w Krakowie, Referat: Nieznane bogactwa przeszłości. Charakterystyka zasobu Archiwum Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach 14 października 2016 Staniątki.
 32. Ogólnopolaka konferencja naukowa "Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 - 1989", zorganizowana przez IPN oddział w Krakowie, 1 czerwca 2016, Referat: Wpływ synodu krakowskiegona rozwój i działaność duszpasterstwa środowiskowego
 33. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki Sakralne”, zorganizowana przez WPiA Uniwersytet Warmińsko Mazurski. 10 marca 2016 Olsztyn, Referat: Atrakcyjność i potencjał turystyczny obiektów sakralnych.
 34. Konferencja naukowa "Błogosławiona Matka Klara Ludwika Szczęsna Apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom Miłosierdzia", 6 luty 2016, Kraków, Referat: Bł. Matka Klara Szczęsna na tle epoki ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa.
 35. Konferencja naukowa „Polska - ale jaka ? Lata walki i nadziei 1943 – 1947” PWSZ Legnica, 7 XII 2015 r. Referat: Terror komunistyczny w Polsce w latach 1944-1947.
 36.  Sesja naukowa „Harcerstwo niepokorne – w 35. lecie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego”, Kraków, 21 XI 2015. Referat: Wpływ KiHaM i Ruchu Harcerskiego na powstanie i działalność Szczepu Harcerskiego „Leśne Plemię” w Stalowej Woli-Rozwadowie”.
 37. Spotkanie Komisji Historycznej PAN Oddział Katowice, 9 XI 2015: Referat: Karmelici bosi w Krakowie (XVI-XXI w.).
 38. Ogólnopolska konferencja naukowa „W rocznicę 1050 chrztu Polski”, Łódź, 7 XI 2015. Referat: Herby biskupów episkopatu łódzkiego.
 39. Ogólnopolskie Sympozjum „Ks. Antoni Dziurzyński - w 90 rocznicę jego śmierci (1868-1925)”, Bóbrka, 21 X 2015. Referat: Tło społeczno-polityczne działalności Kościoła  w Galicji w początkach XX wieku.
 40. Ogólnopolska konferencja naukowa „Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych” Warszawa, 19-21 X 2015. Referat: Kształcenie archiwistów i bibliotekarzy kościelnych na UPJP II w Krakowie.
 41.  Ogólnopolska Konferencja „Męczeństwo salwatorianek w Mikołowie”, Goczałkowice, 17 X 2015. Referat: Represje wobec sióstr zakonnych na ziemiach polskich w latach 1944-1989.
 42. Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w historii i kulturze polskiej”. Kraków, 6 VI 2015. Referat: Hagiograficzne atrybuty „jadwiżańskie”.
 43. Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej” Kraków, 28 V 2015. Referat: Uczeni w habity przyobleczeni.
 44. Ogólnopolska Konferencja "W kręgu kultury zakonnej”. Konferencja naukowa poświęcona pamięci o. prof. J. Benigna Wanata OCD", Kraków, 10 IV 2015, Referat: Motywy zakonne w polskiej heraldyce miejskiej.
 45. Ogólnopolska Konferencja „Sen o wolności głód nadziei”, Kraków, 19 II 2015 r. Referat: Represje wobec duchowieństwa polskiego w ostatniej dekadzie PRL.
 46. Ogólnopolska konferencja naukowa „Krajobraz kulturowy miast postkomunistycznych w Polsce”, Legnica-Łódź-Kraków 29 XII 2014. Referat: Miasto bez Boga. Komunistyczna wizja osiedli mieszkaniowych w powojennej Polsce.
 47. Ogólnopolska konferencja naukowa "Historia chrześcijaństwa w źródłach" Kraków 5 XII 2014. Referat: Źródła do heraldyki zakonnej.
 48. Ogólnopolska Konferencja „Ochrona  i zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego oraz możliwości ich udostępnienia turystom w województwie małopolskim”, Wysowa, 28 XI 2014 r. Referat: Inwentaryzacja stanu posiadania powiatu gorlickiego.
 49. Ogólnopolska  Konferencja „Ochrona  i zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego oraz możliwości ich udostepnienia turystom w województwie małopolskim”, Wysowa, 28 XI 2014 r. Referat: Świątynia tylko miejscem modlitwy? – waloryzacja atrakcyjności  i potencjału turystycznego obiektów sakralnych.
 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona Dóbr Kultury. Aktualne problemy”, Olsztyn, 27 XI 2014 r., Referat: Zasób i sposób ochrony zasobów archiwów zakonnych.
 51. XIII obchody Dni Długoszowskich, konferencja zorganizowane przez PSE „Wieniawa”, 18 września 2014, Kłobuck. Referat: Heraldyka w dziełach Jana Długosza.
 52. Ogólnopolska konferencja "Rubrycele i schematyzmy kościoła w Polsce", 23 maja 2014, Kielce. Referat: Schematyzmy jako źródło historyczne.
 53. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dorobek historiograficznych polskich historyków kościoła ostatniego 50-lecia. Charakterystyka ośrodków”, 2014 IV 24. Referat: Dorobek historiograficzny historyków Małopolski z lat 1964 - 2014.
 54. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Archiwa – Prawo – Kościół”, Olsztyn, 12 XII 2013 r. Referat: Zasoby archiwów zakonnych – podobieństwa i różnice.
 55. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993”, Legnica, 26-27 XI 2013 r. Referat: „Położyć kres łajdackiemu zachowaniu się żołnierzy rosyjskich”. Armia Czerwona na Podhalu.
 56. Ogólnopolska konferencja w ramach II Festiwalu Niepodległości, „Zagłada Kresów”, Tarnów, 28 X 2013 r. Dyskusja panelowa: Zagłada Kresów.
 57. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Archiwa zakładowe w strukturach administracji Publicznej” Instytut Administracji Akademii im. J. Długosza, Częstochowa, 22 X 2013 r. Referat: Pozaustawowa działalność archiwów zakładowych.
 58. Konferencja naukowa „Zagłada ludności wschodnich województw II RP w latach II wojny światowej dokonana przez ukraińskich nacjonalistów”, zorganizowana przez: Samorząd Województwa Małopolskiego, Muzeum AK, IPN Oddział Kraków, Kraków, 10 VII 2013, Referat: Geneza i bezpośrednie przyczyny ludobójstwa Polaków dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
 59. Konferencja naukowa „Działalność o. Romualda Warakomskiego. Muzeum Armii Krajowej”, Kraków, 6 VI 2013 r. Referat: Działalność duszpasterska kapłanów w Armii Krajowej.
 60. Festiwal nauki – ogólnopolska sesja naukowa „Woda życia – woda śmierci”, Kraków, 16 V 2013 r., Referat: Woda w heraldyce.
 61. Ogólnopolska Konferencja „Działalność naukowo-wydawniczej p. Tadeusza Kukiza”, Zakład Narodowy Ossolineum Wrocław, 6 III 2013 r. Referat: Sytuacja religijna na Kresach Wschodnich w II Rzeczypospolitej.
 62. Sesja naukowa z cyklu „Spotkania z historią” pt. „Dramat wołyński. Martyrologium Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej”, Tarnów, 29 IV 2013 r. Referat: Współczesne konsekwencje ludobójstwa Polaków na Kresach.
 63. Sesja naukowa z cyklu „Spotkania z historią” pt. „Dramat wołyński. Martyrologium Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej”, Tarnów, 29 IV 2013 r. Referat: Geneza ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w I połowie XX wieku.
 64. Sesja naukowa zorganizowana przez Radę Miasta Zakopanego oraz Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu Powiatu Tatrzańskiego „Co powinien wiedzieć polski obywatel o zbrodni wołyńsko-małopolskiej”, Zakopane, 6 XII 2012 r. Panel dyskusyjny z udziałem: Ewy Siemaszko, ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego, dr. Pawła Naleźniaka.
 65. Sesja naukowa z cyklu „Spotkania z historią”: „Jak uczyć o zbrodni wołyńskiej? Jak na ten temat rozmawiać z Ukraińcami?” Zakopane, 6 XII 2012. Wykład: Rzeź wołyńska.
 66. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Ziemiaństwo polskie na rzecz Ojczyzny i Kościoła”, Kraków, 23 XI 2012 r. Referat: Religijność ziemian polskich.
 67. Konferencja naukowa „Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945–1989”, Kraków, 15 XI 2012 r. Referat: Kapłan wśród turystów. Duszpasterstwo "wakacyjne" w Małopolsce.
 68. Konferencja naukowa „Kresy. Polskie ziemie wschodnie w XX wieku. Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944”, Kraków 5 XI 2012 r. Referat: Preludium zbrodni – ideologia ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej.
 69. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana,  Nowy Sącz, 5 X 2012 r. Referat: Kształtowanie postaw patriotycznych w nauczaniu i posłudze kard. S. Wyszyńskiego
 70. Sesja naukowa „Wielokulturowość ludzi Kresów”, Legnica, 22 IX 2012 r. Referat: Wiara i kultura Kresów.
 71. Ogólnopolska konferencja naukowa „Galicja w filmach, dokumentach i opracowaniach”, Nowy Sącz, 15 IX 2012 r. Referat: Obyczajowość dnia codziennego w Galicji.
 72. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w czasie X Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław, 5-7 IX 2012 r. Referat: Archiwa zakonne w Polsce i ich zasób.
 73.  Sesja naukowa „Spotkania pokoleń. Z dziejów Bóbrki”, Bóbrka, 13 VIII 2012 r. Referat: Czortkowski męczennik Sługa Boży ojciec Hieronim Longawa.
 74. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Klara – kobieta nowa”, Nowy Sącz, 22-23 VI 2012 r. Referat: Symbolika hagiograficzna „franciszkanek” wyniesionych na ołtarze.
 75. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej” Ignatianum i IPN Kraków, Kraków, 14 VI 2012 r. Referat: Komunistyczne państwo przeciw zakonom.
 76. Spotkanie naukowe PAN, Oddział Katowice, Korzkiew-Prądnik Korzkiewski, 23 V 2012 r. Referat: Republika partyzancka w Dolinie Prądnika.
 77. Sesja naukowa z cyklu „Spotkania z historią” pt. „Dramat wołyński. Martyrologium Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej”, Tarnów, 22 III 2012 r Wykład: Bezpośrednie konsekwencje mordu.
 78. Sesja naukowa z cyklu „Spotkania z historią” pt. „Dramat wołyński. Martyrologium Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej”, Tarnów, 22 III 2012 r. Wykład: Tło i przyczyny eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej.
 79. Konferencja naukowa „Wołyń”, Kraków, 24 II 2012 r. Referat: Nabożeństwa bez końca w przeszłości.
 80. Sympozjum naukowe „75 rocznica śmierci Sł. Bożej Anny Kaworek”, Miejsce Piastowe, 18 XII 2011 r. Referat: Miejsce wybrane Anny Kaworek.
 81. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Zasoby archiwów kościelnych” zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Pułtusk, 23 XI 2011 r. Referat: Zasady opracowania spuścizn osób duchownych.
 82. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Polska Prowincja Dominikanów w latach 1945–1989 na tle sytuacji zakonów męskich w PRL”, Kraków, 7 XI 2011 r. Referat: Działania funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wobec dominikanów krakowskich.
 83. Konferencja naukowa „Stosunki państwo - Kościół w Polsce w latach 1944-2010”, Kraków, Collegium Maius, 7 XI 2011 r., Referat: Stosunki państwo-Kościół w okresie stalinowskich represji.
 84. Konferencja naukowa Młodzieżowych Kół Historycznych, Miejsce Piastowe, 11 X 2011 r. Wykład: Wrzesień 1939 roku na Podkarpaciu.
 85. Konferencja Naukowa Środowisk Kresowych, Legnica, 24 IX 2011 r. Referat I: Sytuacja społeczno-polityczna i religijna na ziemi lwowskiej w przededniu niepodległości II RP; Referat II: Polacy na Ukrainie po 1945 roku.
 86. Konferencja naukowa ”Walka z narodem przez reżim komunistyczny”, Urząd Miasta Krakowa, Kraków, 8 IV 2011 r., Wykład: Represje wobec Kościoła katolickiego.
 87. Posiedzenie Komisji Historycznej PAN Oddział Katowice, Wiśnicz Nowy, 12 X 2010 r. Referat: W chórze, przy stole i w kaplicy. Codzienność karmelity.
 88. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Jarmark kultur”, Nowy Sącz, 20 VI 2010 r. Referat: Koloniści niemieccy na Sądecczyźnie.
 89. Konferencja naukowa „Opór społeczny na Rzeszowszczyźnie. 1956-1990” , Rzeszów, 17-18 VI 2010 r. Referat: Klasztor kapucynów w Krośnie jako lokalny ośrodek oporu społecznego.
 90. III Sympozjum Polsko-Ukraińskie, Wola Uhruska, 28 V 2010 r. Referat: Diecezja łucka w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (okres międzywojenny i lata II wojny światowej).
 91. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej”, Kraków, 20 maja 2010 r. Referat: Zakonnicy patronami Europy.
 92.   Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Udostępnianie zasobów w archiwach kościelnych”, Częstochowa, 15 IV 2009 r. Referat: Wymagania stawiane archiwistom kościelnym.
 93. Ogólnopolska Konferencja „Niezłomni ludzie Kościoła”, Warszawa, 9 XII 2009 r. Referat: Pani Niepodległa - s. Izabela Łuszczkiewicz szarytka.
 94. Ogólnopolskie Kolokwium naukowe „Szata chwały i zwycięstwa”, Kraków, 7 XII 2009 r. Referat: Symbolika szat liturgicznych prezbitera okresu potrydenckiego.
 95. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Ks. Władysław Gurgacz - w służbie Ojczyzny”, zorganizowana przez OBEP INP Kraków i Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UPJP2, Kraków, 7 XI 2009 r. Referat: Państwo komunistyczne wobec Kościoła w latach 1945–1953.
 96. Ogólnopolska Konferencja naukowa yś jest kapłanem na wzór...” zorganizowana przez IPN-KŚZpNP Oddział Katowice , Bytom, 7 X 2009 r. Wykład: O. Ryszard Śleboda – obrońca praw człowieka.
 97. Konferencja naukowa: „Kultura chrześcijańska przełomu tysiącleci”, Myczkowce, 6 VI 2009 r. Referat: Religijny, kulturowy, antropologiczny kontekst wyzwań współczesnego świata.
 98. Konferencja naukowa „10. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi oraz jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia reguły franciszkańskiej”, Stary Sącz, 5 VI 2009 r. Referat: Historia minorytów ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
 99. Obrady Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Nowy Sącz, 20-21 V 2009 r. Referat: Życie religijne Łemków. Codzienność religijna Łemków w PRL.
 100. Ogólnopolskie Sympozjum naukowe „Udostępnianie materiałów archiwalnych w archiwach kościelnych”, Częstochowa, 15 IV 2009 r. Referat: Wymagania stawiane archiwistom kościelnym.
 101.  Konferencja naukowa „Mistycy – 2000 lat historii Kościoła” zorganizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów PAT, Kraków 27 III 2009 r. Referat: Ojciec Pio – mistyk czy szarlatan?
 102. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989”, Szczecin, 25-26 III 2009 r. Referat: Państwo a Kościół  katolicki w latach 1945-1989. Walka o „rząd dusz”.
 103. Konferencja naukowa "Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie środkowo-wschodniej", Rzeszów 4 XII 2008. Wykład i dyskusja panelowa: Kultura chrześcijańska źródłem i nadzieją tożsamości europejskiej.
 104.  Sesja naukowa „Zagłada. Ludobójstwo na polskich Kresach 1939-45”. Tarnów, 21 X 2008 r. Referat: Kościół katolicki wobec ludobójstwa na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki.
 105. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kolegiata Sądecka – Przeszłość i teraźniejszość” zorganizowana z okazji 560. rocznicy erygowania kolegiaty i kapituły w Nowym Sączu przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego w 1448 roku. Nowy Sącz, 10 XI 2008 r., Referat: Kolegiata sądecka jako obiekt zainteresowań bezpieki,
 106.  Konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pro Patria” w Jaworznie, Jaworzno 16 X 2008 r. Referat: Jan Paweł II wychowawca młodzieży.
 107. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Heraldyka kościelna”, organizowana przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT, 13 marzec 2008, Kraków, Referat: Godła zakonne Próba charakterystyki.
 108. Konferencja naukowa „Archiwistyka i archiwalia”. Kraków, 12 I 2008, Referat: Opracowywanie spuścizn archiwalnych.
 109.  Sesja naukowa „Urząd Bezpieczeństwa i służba bezpieczeństwa w Małopolsce” zorganizowana przez IPN-KŚZpNP Oddział Kraków, Kraków, 6-7 XII 2007 r. Referat: Działania operacyjne funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wobec klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 110.  Ogólnopolska Sesja naukowa „Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła Katolickiego na obecnym terytorium Diecezji Sandomierskiej. 1944-1956”, organizatorzy: Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, IPN Oddział Kraków, IPN Oddział Rzeszów, Katedra Historii Kościoła XIX i XX w. – Wydział Teologii KUL, 4 XII 2007 r. Referat: Działania UB/SB wobec ks. biskupa Franciszka Jopa.
 111.  Konferencja naukowa „Metody pracy operacyjnej bezpieki w PRL”, organizatorzy: WHK PAT, OBEP IPN Kraków, Kraków, 18 X 2007. Wykład: „Opracowywanie duchownych” w instrukcjach bezpieki.
 112.  Ogólnopolska konferencja naukowa „Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie”. Opole/Kamień Śląski, 8-10 X 2007 r. Referat : Święty Dominik i inni święci dominikańscy w wezwaniach świątyń łacińskich w Polsce południowo wschodniej.
 113. Obrady Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Wieliczka, 14 V 2007. Referat: Dzieje miasta Wieliczki.
 114. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Lex et praxis” zorganizowana przez Katedrę Nauk Pomocniczych i Archiwistyki WHK PAT, Kraków, 24 III 2007. Referat: Profilowanie zasobu archiwalnego.
 115.  Konferencja naukowa „Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 stycznia 1947 roku” zorganizowana przez IPN Oddział w Krakowie, Wydział Historyczny UJ, Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział w Wierzchosławicach i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, Kraków, 19 I 2007. Referat: Kościół wobec wyborów.
 116. Sesja naukowa „Augustianie w latach 1905 do 1950 – Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenie roku 1950” zorganizowana przez Prowincję Augustianów i Wydział Historii Kościoła PAT, Kraków, 25 XI 2006, dyskusja panelowa: Zniesienie augustianów na ziemiach polskich w 1950 roku.
 117. Sesja naukowa „Augustianie w latach 1905 do 1950 – Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenie roku 1950” zorganizowana przez Prowincję Augustianów i Wydział Historii Kościoła PAT, Kraków, 25 XI 2006. Referat: Życie zakonne na ziemiach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Augustianie krakowscy.
 118.  Sesja naukowa „Związki świętych z Sądecczyzną” zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 18 XI 2006. Referat: Wpływ kultu świętych na rozwój pobożności; ponadto prowadzenie sesji.
 119. Konferencja naukowa „Wielcy kaznodzieje Krakowa”. Kraków, 12 X  2006. Referat: O. Wacław Nowakowski.
 120. Konferencja naukowa „Chleba i wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL-u”, Organizatorzy: Rada Miasta Krakowa, Marszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego, IPN, NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, Kraków, 21 VI 2006 r. Referat: Kardynał Stefan Wyszyński – hierarcha niezłomny.
 121. Obrady Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Kraków, 6 VI 2006. Referat: Austriackie obwarowania i twierdze wokół Krakowa.
 122. Konferencja naukowa „Pośrednicy łask”, Kraków, 28 I 2006. Referat: Wyobrażenia Maryi w otoczeniu świętych na przykładzie kolekcji o. Wacława Nowakowskiego.
 123. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku – modele świętości wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II polskich świętych i błogosławionych”, Kraków, 10 XI 2005. Referat: Miłość Boga i Ojczyzny drogą uświęcenia.
 124.  Sympozjum historyczno-teologiczne „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce. 1605-2005”, Poznań, 30 XI-1 XII 2005. Referat: Wpływ sanktuariów karmelitańskich na kształtowanie się życia religijnego w Polsce.
 125.  Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce. 1605-2005”, Kraków, 21-22 XI 2005. Referat: Wpływ sztuki karmelitańskiej na kształtowanie się życia religijnego w Polsce.
 126.  Konferencja naukowa „Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku”. Kraków, 27 X 2005. Referat: Sanktuaria zakonne na ziemiach polskich na przełomie XVII i XVIII wieku (1680-1720).
 127. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, 8 X 2005. Wykład inauguracyjny: Działania operacyjne aparatu bezpieczeństwa wobec męskich wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1975.
 128. Posiedzenie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, sesja w Krakowie, 24 V 2005. Referat: Życie zakonne w średniowieczu. Zarys problematyki.
 129. Sesja naukowa „Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory sióstr felicjanek”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 11 V 2006. Referat: Godło i symbole Zgromadzenia Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo. Próba interpretacji.
 130.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Represje systemu komunistycznego wobec ludzi Kościoła”, Warszawa, 10 XII 2004. Uczestnik dyskusji panelowej: Kościół rzymskokatolicki w PRL – represje wobec duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.
 131.  Sesja popularno-naukowa „Skarby krakowskich klasztorów”, Kraków, 5 XI 2004. Referat: Godła i symbole zakonu szpitalnego św. Jana Bożego. Próba interpretacji.
 132.  Sesja naukowa „Teologia wiodąca do doksologii. Krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku”, Kraków, 18 XI 2004. Referat: Kraków kościelny w okresie końca niewoli i początku niepodległości Narodu.
 133.  V Naukowe Sympozjum Świętomarcinowe „Bibliofilia consecrata”, Zmartwychwstańcy – Centrum Resurrectionis, Kraków, 12-13 XI 2004 r. Referat: Zbiory biblioteki klasztornej na przykładzie biblioteki kapucynów w Krakowie.
 134. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy”, Stalowa Wola, 20-21 X 2004. Referat: Wpływ świętych na rozwój i kształt średniowiecznej Europy.
 135. Posiedzenie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, sesja w Krakowie, 25 V 2004. Referat: Działalność kapelana legionowego o. Kosmy Lenczowskiego (Archiwalia i pamiątki Ojca Kosmy Lenczowskiego kapelana Legionów).
 136. Posiedzenie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, sesja w Częstochowie, 24 II 2004. Referat: Działalność bpa Ludwika Łętowskiego w okresie „zesłania” ordynariusza krakowskiego bpa Karola Skórkowskiego.
 137.  Sympozjum naukowe poświęcone „Działalność wychowawczo - oświatowa zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła” z okazji 75-lecia zatwierdzenia, Miejsce Piastowe, 01 XII 2003 r. Referat: Troska o dziecko jako inspiracja postawy religijnej i wychowawczej w działalności zakonów.
 138. Ogólnopolska Sesja klariańska „Klara – kobieta nowa”, Instytut Franciszkański, Kraków, 13 XII 2003r. Referat: Duchowość klariańska w godłach i symbolach zakonnych.
 139. Sesja naukowa „Zakony” zorganizowana przez Wydział Historii Kościoła PAT, Kraków, XII 2003. Referat: Stowarzyszenie Stanisławitów.
 140.  Sesja naukowa „o. Wacław Nowakowskiemu”, Kraków, 15 XI 2003 r. Referat: „Krakowski okres” o. Wacława Nowakowskiego.
 141.  IV Naukowe Sympozjum Świętomarcinowe „Europa consecratura”, Zmartwychwstańcy – Centrum Resurrectionis, 7-8 XI 2003 r. Referat: Osoby konsekrowane patronami Europy.
 142. Konferencja naukowa „250 rocznica konsekracji kościoła Kapucynów w Rozwadowie (1753-2003)”, Stalowa Wola-Rozwadów, 13 X 2003 r., 14 X 2003 r. Referat: Wiernie służyć Bogu i ludziom. Życie codzienne kapucynów rozwadowskich w XIX wieku.
 143. Konferencja „250 rocznica konsekracji kościoła Kapucynów w Rozwadowie (1753-2003)”, Stalowa Wola-Rozwadów, 13 X 2003 r. Referat: Działalność społeczno-patriotyczna klasztoru Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie.
 144. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Klasztor i kościół Kapucynów w Krośnie (1753-2003). 250 lat działalności”, Krosno, 4 X 2003 r. Referat: Życie codzienne kapucynów krośnieńskich.
 145. Ogólnopolska sesja naukowa „Informacja i udostępnianie zasobów w archiwach Kościoła Katolickiego w Polsce”, Lublin, 25-26 IX 2003 r. Referat: Tradycyjny system informacyjny w praktyce archiwów kościelnych. Przewodniczenie obradom.
 146.  Sympozjum naukowe, „Setna rocznica przybycia Saletynów na ziemie polskie”. Kraków, 23 X 2002, Referat: Życie zakonne w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Prowadzenie sesji.
 147. Konferencja naukowa „Działalność duszpasterska Zakonu Kapucynów”, Tenczyn, 15 X 2002 r, Referat: „Być posłusznym” w życiu Ojca Pio.
 148. Konferencja naukowa „Działalność duszpasterska Zakonu Kapucynów”, Tenczyn, 15 X 2002 r. Referat: Ojciec Pio mąż modlitwy i kontemplacji.
 149. III Naukowe Sympozjum Świętomarcinowe „Hospitalitas consecrata – służbą miłości”, Zmartwychwstańcy – Centrum Resurrectionis, 8-10 XI 2002, Referat: Gościnność w tradycji franciszkańskiej.
 150.  Sympozjum naukowe „Religia w mieście”, Kraków 2002, Referat: Kapucyni na Loretańskiej – przykład oddziaływania na społeczność miejską.
 151. Ogólnopolskie Sympozjum naukowe„50-lecie Prowincji Warszawskiej Kapucynów”, Lublin, 18-20 VI 2002 r. Referat: Komisariat Warszawski Kapucynów. 1921-1939.
 152. Sesja naukowa „Błogosławiony arcybiskup Józef Bilczewski. Epoka i dzieło”, Kraków 4-5 VI 2002 r. Referat: Zakony archidiecezji lwowskiej za czasów Józefa Bilczewskiego.
 153.  Sympozjum naukowe „Życie i działalność polskich kapucynów” (cz. 2), Wołczyn, 19 IV 2001 r. Referat: Życie codzienne polskich kapucynów w przededniu wybuchu II wojny światowej.
 154.  Sympozjum „Życie i działalność polskich kapucynów” (cz. 1), Tenczyn, 7 VI 2001 r. Referat: Krakowska prowincja kapucynów w okresie międzywojennym (1918-1939).
 155.  Konferencja naukowa „Współczesne formy oddziaływania duszpasterskiego”, Wołczyn, 19 IV 2001 r. Referat: Prasa katolicka w Polsce i stan czytelnictwa w ostatniej dekadzie XX wieku.
 156. Konferencja naukowa „Życie i działalność Ojca Pio”, Radawa, 17-18 IV 2001 r. Referat: Ojciec Pio i jego przesłanie dla współczesnego świata.
 157.  Sympozjum naukowe „Święty Stanisław ze Szczepanowa – Patron Polski”, Brzesko, 29 XI 2000 r. Referat: Męczeństwo duchowieństwa polskiego a tożsamość narodowa Polaków w PRL.
 158.  Sesja franciszkańska (Seminarium Doktoranckie Instytutu Pedagogiki UJ prof. dra hab. Jana Samka i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Kraków, 16 XI 2000 r. Referat: Heraldyka franciszkańska i jej symbolika.
 159. Sesja naukowa „Biskup Franciszek Hodur (1866-1953). Życie – dokonania – znaczenie”, Olsztyn 1-2 III 2000 r. (Uniwersytet Mazursko-Warmiński). Referat: Ostatnie lata życia biskupa Franciszka Hodura.
 160.  Konferencja naukowa „Śladami wielkich Polaków”, Niepołomice, 6 X 1999 r. Referat: Polacy wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II.
 161.  Konferencja naukowa „60 lat Krakowskiej Prowincji Kapucynów”, Kraków, 19 VI 1999 r. Referat: Powstanie Krakowskiej Prowincji Kapucynów (30 V 1939).
 162.  Sympozjum naukowe „Życie i działalność bł. Ojca Pio”, Kraków, 17-20 V 1999 r. Referat: Błogosławiony Ojciec Pio (1887-1968).
 163.  Konferencja naukowa „Życie i duchowość sióstr serafitek”, Oświęcim, 29-30 X 1999r. Referat: Godło zakonne sióstr serafitek, jego powstanie i interpretacja.
 164. Konferencja naukowa „Z Chrystusem przybity do krzyża. Ojciec Pio”, Wrocław, 26-29 IV 1999 r. Referaty: 1/ Życie i działalność Sługi Bożego Ojca Pio. 1887-1968; 2/ Eucharystia i tajemnica kapłaństwa o. Pio.
 165.  Sympozjum z okazji 30-lecia Instytutu Liturgicznego im. bł. Michała Giedroycia „Kanonizacje z nowa ewangelizacja”, Centrum Resurrectionis - Kraków, 8 V 1998 r. Referat: Polscy święci w okresie niewoli narodowej.
 166. Konferencja naukowa „50 lat pracy duszpasterskiej Zakonu Kapucynów w Wołczynie”, Wołczyn, 28 IV 1998. Referat: 50 lat pobytu kapucynów w Wołczynie w oparciu o kroniki zakonne.
 167. Sesja naukowa „50-tej rocznica święceń kapłańskich o. Cecyliana Niezgody”. Kraków, 23 IV 1998. Referat: Godło franciszkańskie - jego historia i symbolika.
 168. Konferencja naukowa „Skarby krakowskich klasztorów - zbiory SS. Bernardynek - wystawa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa”. Kraków, 13 XI 1997. Referat: Godło franciszkańskie.
 169.  Konferencja naukowa „Polacy – Ukraińcy na przestrzeni dziejów”. Kraków-UJ, 15-17 X 1997. Referat: Kościoły chrześcijańskie na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym .
 170.  Sympozjum „Życie i działalność Zakonu Kapucynów we Wrocławiu”, Wrocław, 3 X 1997. Referat: 50 lat Kapucynów we Wrocławiu (1947-1997).
 171.  Konferencja naukowa „Pół wieku Zakonu Kapucynów w Nowej Soli”, Nowa Sól, 10-13 VI 1997. Referat: Kapucyni w Nowej Soli w latach 1947-1997.
 172. Sympozjum poświęcone 40-leciu pracy naukowej prof. dra hab. Jana Samka „Wychowanie przez sztukę”, Kraków, 16-17 V 1997. Referat i pokaz: Złotnictwo ze skarbca kapucynów w Krakowie.
 173. Seminarium krajoznawcze „Zakon Braci Mniejszych Kapucynów na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu”, Wrocław, 8-9 XII 1996. Referat: Architektura i wystrój klasztorów kapucyńskich.
 174. Sympozjum naukowe „50 lat kapucynów w Gdańsku”, Gdańsk, 10-14 VI 1996, Referat: Sylwetki kapucynów pracujących w Gdańsku w latach 1946-1996.
 175. Sympozjum naukowe „50 lat kapucynów w Gdańsku”, Gdańsk, 10-14 VI 1996. Referaty: Przybycie pierwszych kapucynów do Gdańska.
 176. Posiedzenie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków, 5 III 1996, Odczyt: 300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie.
 177. Konferencja naukowa „300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie”, Kraków, 1-4 X 1995. Referat: Instytucje naukowe kapucynów krakowskich.
 178. Sesja naukowa „Działalność charytatywna w XIX wieku. Wybrane zagadnienia”, Kraków, 29 V 1993. Papieska Akademia Teologiczna – Wydział Historii Kościoła, Referat: Działalność charytatywna klasztoru kapucynów w XIX wieku w Krakowie. 
 179. Konferencja naukowa „Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie komunizmu”. Papieska Akademia Teologiczna - Wydział Historii Kościoła, Kraków, 19 III 1992. Komunikat: Kościół katolicki na Węgrzech i w Siedmiogrodzie.
 180. Sympozjum „Duszpasterstwo i życie Prowincji Krakowskiej Kapucynów”. Wrocław, 3-5 II 1992, Tenczyn, 21-23 IV 1992. Referat: Społeczne, patriotyczne i charytatywne zaangażowanie Krakowskiej Prowincji Kapucynów w I połowie XX wieku.
 181. Sympozjum „Historia Prowincji Krakowskiej Kapucynów”. Kraków, 4-5 XI 1991. Referat: Działalność patriotyczna kapucynów krakowskich w latach II wojny światowej.
 182. Sympozjum „Działalność kapelańska o. Kosmy Lenczowskiego w 30 rocznicę śmierci”. Kraków, 3 VI 1989. Referat: Stan pamiątek po o. Kośmie Lenczowskim.
 183. Konferencja naukowa „40-lecie OO. Kapucynów w Wołczynie”. Wołczyn, 28 IV 1998. Referaty: 40 lat pracy kapucynów na ziemi wołczyńskiej.
 184. Konferencja naukowa „40-lecie OO. Kapucynów w Wołczynie”. Wołczyn, 28 IV 1998. Referaty: Geneza i działalność Zakonu Kapucynów.